Privacy beleid

Koninklijke Club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons & Phalènes vzw

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons & Phalènes vzw
E-mail: info@griffonpapillon.be

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?

De club zal uw persoonsgegevens verwerken, doordat u hebt aangegeven lid te willen worden van de vereniging, door het insturen van het toetredingsformulier of het invullen van het contactformulier op de website.
De vereniging verwerkt volgende persoonsgegevens:
Uw voor- en achternaam; uw adresgegevens; uw e-mailadres; telefoon of gsm-nummer, en de door u medegedeelde informatie aangaande uw honden.
Voor bestuursleden wordt het rijksregisternummer en een kopie van de ID-kaart gevraagd teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de vzw-wetgeving.

Foto’s en beeldmateriaal

Uw lidmaatschap of uw deelname aan de activiteiten van onze vereniging impliceert uw akkoord dat foto’s en beeldmateriaal gemaakt op activiteiten en evenementen van de club kunnen openbaar gemaakt worden op de website, sociale media en in het clubblad. Voor wat betreft teksten, foto’s en beeldmateriaal dat U zelf aan onze vereniging bezorgt, gaan wij ervan uit dat u ons toelating verleent tot publicatie op website, clubblad en op sociale media.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en evenementen van de club;
  • het versturen van clubbladen, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • sociale media;
  • het samenstellen en verzenden van het clubblad

Tevens kunnen uw gegevens in het kader van hondententoonstellingen of fokverplichtingen overgemaakt worden aan de K.K.U.S.H. waarbij de club is aangesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Websitebezoek en beveiliging

Op de website van de club worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hosting provider, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De club kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren.

De club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van de club maakt tevens gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https).

Bewaartermijn

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens de club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.griffonpapillon.be).
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De club kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018.