Statuten

Artikel 1: De vereniging draagt de naam “vzw Koninklijke Club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons en Phalènes”. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St Hubertus (K.K.U.S.H), waarvan zij de conventie erkent van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pact van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging.  Zij aanvaardt de in voege zijnde reglementen en deze die in de toekomst van kracht zullen worden en de verplichting deze te aanvaarden.

Artikel 2: De oprichters komen overeen dat de maatschappelijke zetel van de vereniging steeds gevestigd zal zijn in België en verbonden is aan de woonplaats van de secretaris; zijnde mevrouw Chris Aerts–Depré – Kabbeekvest 5, 3300 Tienen en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 3: De vereniging groepeert fokkers en liefhebbers van de vijf hondenrassen met name:

 • Brussels Griffonnetje – FCI standaard nr. 80 
 • Belgisch Griffonnetje – FCI standaard nr. 81 
 • Klein Brabandertje – FCI standaard nr. 82 
 • Continentale Dwergspaniël – Vlinderhondje – FCI standaard nr. 77
 • Continentale Dwergspaniël – Nachtvlinderhondje – FCI standaard nr. 77

De vereniging heeft tot doel de kwaliteit, de gezondheid en het welzijn van deze rassen te behouden en zo mogelijk te verbeteren en dit in de ruimste zin van het woord. De vereniging kan alle daden stellen om dit doel te bereiken. Verder zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering van het fokken en promotie van gezonde kwaliteitsrashonden. De vereniging kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt en die niet in strijd is met de bepalingen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. De vereniging kan, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor ze is opgericht.

De oprichting van "vzw Koninklijke club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons en Phalènes” middels onderhavige akte dient als omvorming van de bestaande feitelijke vereniging “Koninklijke club van de Griffonnetjes, Brabandertjes en van de Continentale Dwergspaniëls (Papillons en Phalènes)”, opgericht op 2 juni 1904, naar VZW te worden beschouwd.

Alle rechten en plichten, vermogensonderdelen en schulden van de bestaande feitelijke vereniging “Koninklijke club van de Griffonnetjes, Brabandertjes en van de Continentale Dwergspaniëls (Papillons en Phalènes)” gaan hierbij over naar de "vzw Koninklijke club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons en Phalènes”. Ingevolge de oprichting van de "vzw Koninklijke club van Griffonnetjes, Brabandertjes, Papillons en Phalènes” wordt de feitelijke vereniging “Koninklijke club van de Griffonnetjes, Brabandertjes en van de Continentale Dwergspaniëls (Papillons en Phalènes)” als opgeheven aanzien.

Artikel 4: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5: Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan drie. Er is geen nationaliteitsvoorwaarde vereist. Alle leden van de feitelijke vereniging, die ervan lid waren op het ogenblik van de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk, worden automatisch lid van de vereniging zonder winstoogmerk na de oprichting ervan. Zij zullen hiervan schriftelijk verwittigd worden.

De vereniging bestaat uit ereleden en effectieve leden. De term lid heeft telkens betrekking op de effectieve leden. Ereleden worden voorgedragen en benoemd op een algemene vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, doch zij hebben geen stemrecht.

Als leden van de vereniging kunnen de personen aangenomen worden die de leeftijd van 18 jaar of meer hebben. Zij mogen geen deel uitmaken van verenigingen niet aangesloten bij de Koninklijke Unie Sint Hubertus of van een buitenlandse vereniging niet aangesloten bij de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale).

Artikel 6: Lidmaatschap

Om lid te worden moet men zich schriftelijk tot het ledensecretariaat wenden. Het lidgeld dient gelijktijdig met de aanvraag lidmaatschap betaald te worden. Bij het weigeren van een aanvraag tot lidmaatschap is de Raad van Bestuur niet gehouden hiervan de reden op te geven. Bij aanvaarding van het lidmaatschap beschikt het lid vanaf die datum over alle rechten en plichten als volwaardig lid. De aanvaarding wordt door de Raad van Bestuur per gewone post of e-mail aan het nieuwe lid bekend gemaakt.

Artikel 7: Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, handelingen strijdig met de statuten en uitsluiting. De uitsluiting dient te gebeuren door de algemene vergadering en kan enkel gebeuren met een 2/3 (twee derde) meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Wordt als ontslagnemend beschouwd: elk lid dat na ontvangst van twee betalingsherinneringen, het lidgeld niet voldaan heeft binnen de maand na de laatste herinnering.

Artikel 8: Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en mag dus maximum € 2500 bedragen. Het lidgeld is te voldoen in de loop van de maand januari. Door de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid de statuten en de reglementen van de vereniging.

Artikel 9: Strafbepalingen

Mogen door de Raad van Bestuur uitgesproken worden. De Raad van Bestuur en de algemene vergadering mogen echter geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk lid, door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad, voor zover de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus aanvraagt. Het door de strafbepaling getroffen lid zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden.

Artikel 10: Raad van Bestuur

Bestaat uit minstens drie leden en ten hoogste 9 leden en wordt uit de leden gekozen. Bij oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk is de Raad van Bestuur samengesteld uit de leden van de beheerraad van de oorspronkelijke feitelijke vereniging met name:

 • Liliana Regina J. Onghena
 • Myriam Paul E. Vermeire
 • Christiane Depré
 • Rony Jules C. Bondue
 • Leen Maria A. Verhelst  
 • Geert Jean P. Degezelle

Elke bestuurder wordt voor een mandaat van drie jaar gekozen en is opnieuw herkiesbaar. De taak van de bestuurders, evenals de wijze van aftreden, wordt door het huishoudelijk reglement bepaald. Bij niet-hernieuwing van de mandaten van de Raad van Bestuur, blijven de betreffende bestuurders hun functie waarnemen tot het ogenblik dat in hun vervanging kan worden voorzien. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Het mandaat van de bestuurder eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval of door overlijden). Een ontslagnemend bestuurslid moet dit per aangetekend schrijven aan het bestuur laten weten.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Artikel 11: Kandidaturen Raad van Bestuur

Voor een bestuursfunctie dient men minstens 2 volledige jaren lid te zijn van de vereniging op het ogenblik van de kandidaatstelling en in orde te zijn met de lidmaatschapsbijdrage. De kandidatuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven verzonden te worden naar de maatschappelijke zetel van de vereniging en dit voor 31 december van het jaar dat de algemene vergadering voorafgaat. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de aanwezige leden op de algemene vergadering en dienen de helft plus één van de aanwezige stemmen te hebben.

Artikel 12: Directieraad

De Raad van bestuur kiest jaarlijks uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder, die de directieraad vormen.

Artikel 13: Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het besturen van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel. Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 14: Verantwoordelijkheid directieraad

De directieraad is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur, handelt alle lopende zaken af en treedt op in naam van de vereniging in spoedeisende gevallen, doch geeft hiervan verantwoordelijkheid op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 15: Verbintenissen

De vereniging is niet aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan door de leden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur. Verbintenissen met betrekking op het dagelijks bestuur worden minstens door één lid van de directieraad ondertekend. Voor alle onderhandse aktes is de handtekening van twee leden van de directieraad vereist. Voor notariële aktes dienen de drie leden van de directieraad te tekenen. In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door twee gevolmachtigden, aan te duiden door de Raad van Bestuur.

Artikel 16: De algemene vergadering

Is de hoogste autoriteit van de vereniging. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Ereleden hebben geen stemrecht. De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de Raad van Bestuur, telkens als het doel van de vereniging dit vereist. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten 
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
 • de kwijting aan de bestuurders 
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening 
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging 
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging 
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft plus één, voor zover bij wet niet strenger is bepaald. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk, het stemmen over zaken door handopsteking.

Artikel 17: De jaarlijkse algemene statutaire vergadering

Zij wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de loop van het eerste kwartaal van het jaar, op een plaats te bepalen door de Raad van Bestuur. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls de Raad van Bestuur dit nodig acht of wanneer 1/5 (een vijfde) van de leden hiertoe een met reden omkleed verzoek doet. In dit laatste geval schrijft de Raad van Bestuur een buitengewone algemene vergadering voor, binnen de maand volgend op dit verzoek.

Tussentijdse algemene vergaderingen zijn mogelijk. De aanvraag om een tussentijdse vergadering in te richten moet uitgaan van minstens 1/5 van de leden, die de agendapunten dienen door te geven.

Elk lid brengt ter vergadering 1 (één) stem uit voor zover zijn/haar lidgeld voor het lopende jaar betaald is. Van de te houden algemene vergadering geeft de Raad van Bestuur met opgave van de dagorde ten minste 8 (acht) dagen van te voren kennis aan de leden. De leden worden opgeroepen per gewone brief of e-mail. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp, dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/5 van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Deze voorstellen dienen verzonden te worden naar de zetel van de vereniging en dit vóór 31 december van het jaar dat de algemene vergadering vooraf gaat.

Onderwerpen die niet vermeld staan op de agenda, kunnen in geen geval behandeld worden.

De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering geeft ontheffing aan de bestuurders.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de club, op eenvoudig verzoek, worden ingezien.

Alle beslissingen eisen een volstrekte meerderheid van de stemmen, zijnde de helft plus één, voor zover het bij wet niet strenger is bepaald.

Artikel 18: Wijziging van de statuten

Deze kunnen geschieden op voorstel van de Raad van Bestuur of op voorstel van ten minste 1/5 (een vijfde) van de leden, welk voorstel minstens 2/3 (twee derde) van de geldig uitgebrachte stemmingen op zich moet hebben verenigd, uitgebracht in de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 (twee derde) van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn. Indien de 2/3 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt er een nieuwe algemene vergadering belegd, waarop ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3 (twee derde) der geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen maar worden aangenomen met 4/5 (vier vijfde) van de stemmen van de leden. Deze voorgestelde wijzigingen worden minstens 14 (veertien) dagen voor de behandeling ter kennis gebracht van de leden.

Artikel 19: Huishoudelijk reglement

Wordt vastgesteld door de Raad van bestuur en regelt alle zaken waarin deze statuten niet voorzien. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 20: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar. De vereniging zal een boekhouding voeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vzw.

Artikel 21: Ontbinding van de vereniging

Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan in een afzonderlijke en daartoe belegde algemene vergadering, welke ten minste 4 (vier) weken van te voren moet worden bijeengeroepen om op geldige wijze een beslissing te kunnen nemen. Er moet ten minste 2/3 (twee derde) van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die niet binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen mag gehouden worden. Deze tweede vergadering kan een beslissing nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissing van deze algemene vergadering moet worden genomen met 4/5 (vier vijfde) van de aanwezige leden. De bezittingen worden dan aan één of meerdere Kynologische Verenigingen aangeboden.

De algemene vergadering van 29.04.2018 heeft tot bestuurders benoemd:

 • Leen Maria A. Verhelst, bestuurslid  
 • Geert Jean P. Degezelle, bestuurslid
 • Myriam Paul E. Vermeire, ondervoorzitter

De Raad van Bestuur heeft de functies van voorzitter, secretaris en schatbewaarder verleend aan en dit in de algemene vergadering van 29.04.2018.

 • Liliana Regina J. Onghena, voorzitter  
 • Christiane Depré, secretaris  
 • Rony Jules C. Bondue, schatbewaarder